Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2018 г. - Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева

Bсички Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 11,77
ISBN: 2010012099
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева

Описание:

Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство: измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.; промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд; реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз; новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица; промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст; условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност; правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката. Компактдискът съдържа всички нормативни актове на социалисти и на здравното осигуряване, регламентите на Европейския съюз, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които Република България е страна, както и актуална практика на Върховния административен съд. Целевата аудитория на книгата са: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на "Националния осигурителен институт" и "Националната агенция за приходите"; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

... от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Промени в осигуряването през 2018 г. ... . КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. Публикувано на ноември 23, 2018 ноември 25, ... - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 19,8 на сто за фонд „Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за ... Предвид това, че произтичат от влезлите в сила о ... Дирекции "Социално подпомагане" | Информация за всички ... ... ., а за ... Предвид това, че произтичат от влезлите в сила от 01.01.2018 г. изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване и целят привеждането на подзаконовия нормативен акт в съответствие с ... Здравейте. Казусът е следният: СОЛ с отпусната инвалидна пенсия от 01.07.2018 г. до 01.07.2019 г. може ли да се възползва от възможността да прекрати социалното си осигуряване, тъй като има необходимите години трудов стаж за ... 28. издание към 6 януари 2020 година. Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване - Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу­рителен стаж по ... От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169 с процент, определен по правилото на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) 30 януари 2018 г., 10.00 -14.00 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина" № 33 а Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване - 2018 г. Окончателният размер на осигурителния доход за 2018 г. ще се установи въз основа на данните, декларирани до 30.04.2019 г. в справката към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018 г. § 2. За 2020 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от 44-то Народно събрание на 23 май 2018 г. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв. Експерт по социално осигуряване Резюме Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на ... № 410 от 10.01.2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 20-29-20 от 28.04.2020 г. Относно: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2. На основание чл. 16, ал. 1 от закона за 2018 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС. ii. Промени в КСО (в сила от 01.01.2018 г.). 1. Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЛАСТ БУРГАС, 2018 Г. Дата: 20.04.2020 Прочетено: 10 Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014 Закон за здравното осигуряване 1998 г., последно изменен през 2016 г. годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса з...