Безплатна електронна библиотека

Коментар на Кодекса на международното частно право - Весела Станчева-Минчева

Bсички Весела Станчева-Минчева Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 10,69
ISBN: 978-954-730-663-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Весела Станчева-Минчева

Описание:

Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и нанормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международноточастно право. Разглеждат се предметът и общата характеристика на КМЧП, принципътна най-тясната връзка, съотношението с международните договори, международнитеактове и други закони. Изясняват се институтите на квалификацията, препращането,приложимото право на държава с няколко правни системи, въпросите на промяната накритерия на привързване, установяването на съдържанието на чуждото право,тълкуването и прилагането на чуждото право, обществения ред, особенитеповелителни норми и взаимността. Последователно се проследявамеждународночастноправният режим на субектите – физически лица,юридически лицаи неперсонифицирани образувания, правните сделки, представителството ипогасителната давност, вещните права и правата върху обекти на интелектуалнатасобственост, семейните отношения, наследствените отношения, договорнитеотношения и извъндоговорните отношения. Книгата предлага и коментар, всъпоставка със съответните разпоредби на КМЧП, на стълкновителните норми,въведени с Конвенцията за приложимото право към договорите от 1980 г., сключенамежду държавите-членки на Европейската общност (т.нар. Римска конвенция) и сключовите регламенти на Европейската общност в областта на международното частноправо –Регламент № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Регламент РимІІ”), Регламент № 593/2008 на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г.относно приложимото право към договорни задължения(„Регламент Рим І”), както иРегламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относнокомпетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебнирешения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.Книгата епредназначена за практикуващи юристи, застуденти от юридическите факултети и за всички, които се интересуват от теориятаи практиката на международното частно право. Весела Станчева-Минчева е доктор по право иадвокат.

...а международното частно право" от Весела Станчева-Минчева на топ цена от онлайн книжарница dbooks ... Международно частно право | Издателска къща "СОФИ - Р" ... .bg на ☎ 0700 10 399 като част от учебници3 и монографии4, посветени на международното частно право. Действаща от 1996 г., включително към настоящия момент уредба Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно 06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТП ... 【Коментар на Кодекса на международното частно право】 Сиби ... ... .09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Ко Книгата е първото българско самостоятелно актуално изследване на международното частно деликтно право. В центъра на анализа е Регламент „Рим ІІ", който след 11 януари 2009 г. се пр В Кодекса на международното частно право се прави опит да се определи правилото, което трябва да се прилага в по-обичайните случаи, в които е налице промяна на критерия на привързване. Направен е експертен коментар на обхвата, принципите и начина на прилагане на нормите на международното частно право относно непозволеното увреждане. Н.Натов, „Коментар на Кодекса на Международното частно право, книга първа, чл.1-47", С.,2006, стр.86-91. 29 Н.Натов, „Коментар…", стр.87. 30 Същото би важало за всеки правен ред, не само българския. Но ... Включен е Кодексът на международното частно право, анотиран с вътрешни препращания, препращания към основни международни и специални вътрешни източници на международното частно право ... Коментар на Кодекса на международното частно право Книгата съдържа коментар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното ... Поръчай "Коментар на кодекса на международното частно право Кн.1 / Член 1 - 47" от Николай Натов на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399...