Безплатна електронна библиотека

Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие - Карамфил Манолов

Bсички Карамфил Манолов Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 5,78
ISBN: 9789543830374
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Карамфил Манолов

Описание:

КАРАМФИЛМАНОЛОВ е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник вИнститута за изследване на обществата и знанието при БАН. Автор е надесетки публикации - статии и монографии в областта на теорията насоциологическото познание, социологията на труда, социологията напредприемачеството, по-важните от които са монографиите„Социологическата традиция - проблеми и перспективи" {2007, Варна,Славена), „Предприемачеството"(200в, София, Академично издателство„Проф. Марин Дринов"), „Културният ресурс на предприемачеството" (2000,София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов"), „Новото българскопредприемачество в преходния период" (1495, София, Академичноиздателство „Проф. Марин Дринов"). На основата на анализа на социологическата традиция, в книгата серазкрива дълбоката криза в съвременната социология, породена от липсатана фундаментално единство на социологическото познание, което довежда допреформулировка на „дилемата на Хобс", а именно - обществена принуданад индивидуалния избор и поведение или свобода за индивидуалния избор иповедение в ставането (възникване и изчезване) на социалния живот,откриваща нов хоризонт за синтетичен социологически подход къмизследването на социалните явления. Търсенето на идейни мостове запостигане фундаменталното единство на социологическото познание довеждадо формулиране на едно ново теоретично понятие „сострема", коетоизразява диалектическото противоречие и единство между обединението нахората и тяхната автономия в съвместния им живот. Понятието „сострема"позволява социалното явление да се концептуализира катообществено-индивидуален процес, който обхваща както участието начовешкия индивид в обществения живот, така и участието на другите хора,представляващи обществото, в неговия личен живот, а съвместният живот нахората в обществото да се разглежда едновременно като тяхно обединение,при запазване на обособеността им. Така концептуализираното понятие „сострема" е развито до теоретиченинструмент, който е приложен към социологическото изследване напредприемачеството с цел да бъде пресъздаден реалният процес на неговотоставане (възникване и изчезване) и да бъдат изведени тенденциите ибалансите в социалните взаимодействия между предприемача и останалитеучастници в предприемачеството. Предложената теоретична рамка засоциологическо изследване разкрива възможности да се интерпретиратотделните състояния на социалната система на предприемачеството, аименно интеграция и стабилност, дезинтеграция и нестабилност, криза иразпадане и така да се постигне цялостно познание за предприемачествотокато социално явление.

...Димитър Димитров. ТУРИЗМЪТ В ПЕРИОД НА ПРЕХОД ... Новото социално разслояване в българското село - Трета ... ... ....174 Иван Велев В такава ситуация всеки трябва да мобилизира силите си и да намери решение на проблема... 68 стр. Развити теми за държавен изпит по Социална медицина и Социално и здравно законодателство pro Основни социологически понятия Социологията е наука ,която тълкува социалното действие и вследствие на това го обяснява причинно в неговото протичане и съобразно неговите последици. И двете страни при едни взаимодействия се пр ... Социална медицина - лекции, Лекция по Социална медицина и ... ... . И двете страни при едни взаимодействия се проявяват като субекти, а в други- като обекти на управление. Това означава, че субектът и обектът на управление се намират в органическо ... Част от концепцията за приобщаващ растеж е интервенцията в борбата с бедността и социалното изключване чрез развитие на пазара на труда. В нея са определени 3 приоритета, 5 цели и 7 инициативи. [4] Октомври, 2004. Изследването е във връзка с последния случай на детско насилие в Перник, където 17 годишен ученик уби и наряза тялото на приятеля си заради 4 лв.Анализирани са 1017 ясно изказани мнения и съждения от ... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Материали по Социология за предмет на та на труда в Pomagalo.com Механизмът на социалното договаряне е въведен и се прилага в България вече от 12 години. Първите два конкурса за възлагане на услуги се проведоха през 2004 г. Доклад на тема Социални неравенства и социална стратификация Изготвил:Денис Събев Наумов Специалност:СФК Група:36 Ф.К.№112321 Икономика и социална стратификация Социални неравенства и социална страти СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО ... но също и в правната и политическата среда, която не...