Безплатна електронна библиотека

Игри, актьори, роли в класната стая и в живота - юбилеен сборник - Адриана Симеонова-Дамянова - съставител

Можете да го намерите тук Игри, актьори, роли в класната стая и в живота - юбилеен сборник pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 10,37
ISBN: 9789541808122
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Адриана Симеонова-Дамянова - съставител

Описание:

Юбилейният сборник Игри, актьори, роли в класната стая и в животасъбира докладите, изнесени на националната конференция, проведена подсъщия наслов през м. април 2011 г. в Софийския университет в чест напроф. дпн Мария Герджикова. Текстовете от първата част насборника – Литературата като игра: „играем, за да знаем“ –откривателски се вглеждат в игрите, които (езикът в) Литературатаиграе– от жизнерадостните „театрални инсценирания“ на Възражданетопрезигровите техники, компенсиращи „разколебаността на субекта“ вмодернатаепоха, до понякога сепващите с дълбоката си тъга „езиковиигри“ нанай-новата ни литература. Втората част на сборника – Кой„съм“, кой „ставам“ в класната стая – 1: „играем, за да можем“–обединява текстове, открояващи социалноградивния потенциал наученетона езика и литературата, способността на изкуството на словотонепросто да въздейства върху ученика – читател, но и да динамизираидентичността му, да му помага да надхвърля фактуалното си битие и даразпознава себе си в различни обществено значими роли.В третатачаст на сборника – „Учим не за училището, а за живота“ –са поместенитекстове, за които най-изкусителни от изследователскагледна точка сеоказват „местата“, недовиждани или снизходителноподминавани отсистематичния Разум – интердисциплинарните полета,междупредметнитеинтерсекции, където различните езици вече не са „себеси“, но и още неса „други“, там, където дискурсът се „вкоренява“ вживота, неподдаващсе на предварително изчисление и пресмятане. Последната част на сборника – Кой „съм“, кой „ставам“ в класната стая – 2: властовият ресурс инеговото разпределение в образователното пространство– консолидиратекстове, съсредоточени върху Учителя. Неговата фигурапотрадиция сесвързва с (упражняването на) Властта, но, оказва се, всъвременнитевластови констелации и тази роля вече не може да разчита награвитационната сила на доскоро изглеждали „изконни“ културнистереотипи… Сборникът представлява интерес на първо място зачитатели, свързани поедин или друг начин с ученето и преподаването наезика и литературата,но и за всички, за които образованието не е къси прост маршрут към ясенхоризонт, а собствено присъщ на човека нелекпът към себе си и къмдругите – към неизвестното…

... Иванова 19.07.2019 звезди кино филми Игри, актьори, роли в класната стая и в живота" (организирана от Катедра по методика) ... Училището на Красимира Танева ... . П рез отчетния период преподаватели от ФСФ участваха с доклади в световните конгреси по славистика ... - В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на Кирил Топалов. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2003, 338-348; Съби ... доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева - Преподаватели - Нова ... ... . - В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на Кирил Топалов. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2003, 338-348; Събитие и съ-битиé - Другият мотив е удоволствието от свършената работа. Всеки вижда резултата от своя труд и своя принос в екипа. Класната стая се приближава до условията на офиса, ателието, редакцията....