Безплатна електронна библиотека

Дружества със специална инвестиционна цел - Виктор Токушев

Bсички Виктор Токушев Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 8,54
ISBN: 978-954-730-790-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Виктор Токушев

Описание:

В "Дружества със специална инвестиционна цел" са разгледани изискванията към учредяването и лицензирането на такива дружества,както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдениса основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата,отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества,банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършванена инвестиции.При анализирането на поставените теоретични въпроси етърсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката наКомисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани сдейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционнацел.

...ална инвестиционна цел инвестират парични средства, набрани чрез издаване на ценни ... Дружествата със специална инвестиционна цел | твоят Бизнес ... ... ... (4) Дружество със специална инвестиционна цел не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от тези по ал. 1 и 2, или да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111 ... дружества със специална и ... Фонд За Недвижими Имоти България Адсиц — Bref ... . 1 и 2, или да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111 ... дружества със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и прекратяването им. Цел Чл. 2. Законът има за цел: Дружествата със специална инвестиционна цел имат право да имат само една разплащателна сметка в банката-депозитар, която извършва всички плащания за сметка на ДСИЦ, като спазва устава му и ... Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират парични средства от широк кръг лица с цел инвестирането им в недвижими имоти, включително земеделски земи, или във ... Акциите на СЛС Имоти АДСИЦ се търгуват на БФБ - София, Алтернативен пазар BaSe, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел. Борсов код - ERQ. Секюритизацията на недвижими имоти е регулирана за пръв път през 2003 г. с приетия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Законът за пръв път в българската практика регламентира дейността на ... чл. 26 /1/ Дружеството със специална инвестиционна цел не може да обезпечава чужди задължения, да предоставя заеми и да получава финансиране от лица, различни от банки и регистрирани финансов ... Дружество със специална инвестиционна цел превод на речника български английски на Glosbe, онлайн речник, безплатно. Преглед на milions думи и фрази на всички езици. Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел. Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за ... Дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания. Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: extri е интегрирана система за разкриване на информация, която е предназначена за ползване от публични дружества, емитенти на ценни книжа, инвестиционни и управляващи дружества, акционерни дружества ... Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от един и същи вид. Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел. Допускане до търговия на пазар BaSE на емисия, която преди това не е била допусната до друг пазар или сегмент, не е възможно. ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Определение Чл. 4. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, Според закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството разпределя като дивидент не п...