Безплатна електронна библиотека

Заповедно производство - Силви Чернев

Наслади се Заповедно производство Силви Чернев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 3,45
ISBN: 978-954-730-791-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силви Чернев

Описание:

"Заповедно производство" системно анализира цялостнатапроблематика на това производство както от гледна точка назаконодателната уредба (включително утвърдените от министъра направосъдието образци за отделни действия и актове, свързани с товапроизводство), така и в светлината на изобилната практика по прилаганетона тази уредба от съдилищата. При това са разгледани актове не само нанай-висшата съдебна инстанция (ВКС), а и редица актове на първо- ивтороинстанционните съдилища, които допълват представата за състояниетона правоприлагането в тази област.Анализът на действащата нормативнауредба и практиката е извършен и върху основата на исторически прегледна уредбата на заповедното и сродни производства в България; използваниса примери от правна уредба на сродни явления в държави, принадлежащикъм различни правни системи. Наред с проблемите на производството поиздаване на заповеди за изпълнение значителна част от анализа е посветенна проблемите на контролните производства, включително на исковатазащита. В резултат на изследването се правят изводи за наличнитеслабости на уредбата и някои неблагополучия в практиката поправоприлагането и при използване на системен подход се правятпредложения за усъвършенстване на правната уредба и препоръки къмпрактиката.

... * заповедно производство * разноски в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство ... Новите образци на заповеди за изпълнение вече са в ... ... . О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 333. гр. Що се отнася до вземанията, за които е образувано заповедно производство - при тях когато срещу заповедта по чл. 410 от ГПК не е подадено възражение в срока по чл. 414 от ГПК, заповедта за ... Давност - заповедно производство ... Лекции по Право: 42. Заповедно производство: а) обща ... ... . 410 от ГПК не е подадено възражение в срока по чл. 414 от ГПК, заповедта за ... Давност - заповедно производство Вашият въпрос: В какъв срок може да се предяви искът по чл. 439 ГПК, ако е пропусната възможността за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение по чл. 413 ГПК, а е подадено само ... Заповедно производство по чл. 410 от ГПК. Съдебната практика и законът допускат, че Заповедно производство може да се иска с издаване на заповед за изпълнение само за сума до 25 000 лева /арг. чл. 104, т. 4, вр. чл. 103 ГПК/. Заповедно производство. Заповедното производство се въвежда с новия ГПК, но е институт ... 77. Заповедно производство. Заповед за изпълнение и заповедно производство Целта на заповедното производство е да се установи, че вземането не се оспорва и да се издаде изпълнително сонование за неоспорено вземане. В ... § 2. Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.; изм., бр. 52 от 2009 г ... ''Заповедно производство в Европа и България'' е статия, с която ще се опитам да покажа, че процедура заради чл. 417 от ГПК срещу България - няма. В нея... Получавам заповед за изпълнение, издадена от съда. Оказва се, че мой кредитор търси от мен определена сума пари или връщането на движима вещ, като смята, че... Заповедно производство чл.417 ГПК. Заповедно производство чл.417 ГПК започва с писмено Заявление до съответният Районен съд по постоянния адрес (когато той е физическо лице) или по седалището (когато е юридическо лице ... Книгата е посветена на проблемите на заповедното производство, уредено в новия Граждански процесуален кодекс (ДВ, бр. 57/2007 г., в сила от 01.03.2008 г.). Системно е анализирана ц Re: заповедно производство-държавна такса от ivan_lawyer » 02 Мар 2010, 18:55 Ако сумата е голяма - примерно 300 - 400 лева държавна такса, може и да се обжалва и възразява. Предявяването на иска по чл.422 ГПК безспорно е процесуално действие, съставляващо част от така проведеното заповедно производство, тъй като изрично и императивно ал.1 на същия текст ... За защита в заповедно производство на юриста на дружеството монополист ще се присъждат от 50 до 150 лв. „Заповедно производство", визира способите и документите, чрез които се доказва не просто едно вземане, а едно БЕЗСПОРНО такова." Понятието „безспорни вземания" покрива всички ... заповедта не е решение. Тя е едно от изпълнителните основания. Проверете на коя дата ви е б...