Безплатна електронна библиотека

Данък върху добавената стойност 2009

Можете да го намерите тук Данък върху добавената стойност 2009 pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 3,35
ISBN: ISBN 978-954-730-560-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Поместени са Законът за данък върху добавената стойност и Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на косвеното данъчно облагане и справочник на актовете за изменение.

...а от 01.01.2010 г.) Данъчно задължено лице, което извършва и ... Данък върху добавената стойност - ДДС ... ... Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на ... В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 в раздел Б „Правото (з ... 【Данък върху добавената стойност 2009】 Сиби • Цена | Ciela.com ... ... В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 в раздел Б „Правото (задължението) си за регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:" след думите „Чл. 132, ал. 1 ЗДДС ... Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012: 7 ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин: 8 Доставка на стока, която се монтира или инсталира: 9 добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране на данък върху добавената стойност ( ОВ , l 189/1 от 22 юли 2010 г.)." § 52. Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите За да се води борба срещу избягване на данъчно облагане, и за да се опрости процедурата за начисляване на данък върху добавената стойност, на отделни държави-членки, при различни условия, от ... Настоящият ревизионен акт се издава от Данаил Данаилов Данаилов - главен инспектор по приходите, ръководител екип, на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК, съгласно Заповед № К112233/01.10.2009, на Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, отнасящи се до прехвърлянето на стоки между държави ­ членки в рамките на едно предприятие - 2009 г. Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни (ОВ l 346, 29.12.2007 г., стр ... Наредба № h-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данък върху добавената стойност на ... Желая да ми бъде възстановен данъкът върху добавената стойност съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2009 г. Обн. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г. § 1. В чл. 6, ал. 3 се създава т. 3: Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС). ... бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) ... и когато лицето не е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в ... 1 Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ...